Articol publicat in: Afaceri


Sistemul Electronic de Achizi?ii Publice (www. e-licitatie.ro ) reprezint? o infrastructur? informatic? unitar? care ofer? institu?iilor publice din Romnia posibilitatea achizi?ion?rii de produse, bunuri ?i servicii prin mijloace electronice. Aceast? aplica?ie asigur? desf??urarea procesului de achizi?ie n conformitate cu legisla?ia n vigoare.
Procedurile de achizi?ii publice desfasurate prin intermediul acestui sistem sunt:
Deschisa
Licita?ie invers? criteriul de adjudecare cel mai bun pre? (licita?ie simpl?)
Licita?ia cu asociere – criteriul de adjudecare cel mai bun pre? sau cea mai avantajoas? ofert? economic? (licita?iei complex? caracterizat? prin existen?a mai multor autorit??i contractante asociate, in vederea ini?ierii unei singure achizi?ii)
Licitatii restrnse (cu precalificare)
Licita?ie invers?
Licita?ie cu asociere
Achizi?ie pe baz? de catalog (produse, servicii, standard)
Cerere de ofert? licita?ie cu asociere + criteriul de atribuire: cel mai bun pre?
Achizi?ie direct?
Poten?ial pentru realizarea unui cadru necesar pentru desfasurarea acordurilor ?i achizi?iilor dinamice
Avantajele aplica?iei:
- Transparen?a ?i eficien?a procesului de achizi?ie care implic? fonduri publice ;
- Simplificarea procedurii de participare la licita?ie a furnizorilor;
- Proceduri de lucru eficiente ?i standardizate;
- Furnizarea de informa?ii publice despre procesele de achizi?ii publice, n sec?iunea public? a sistemului, relativ la orice licita?ie:
informa?ii despre organizatorul licita?iei
detalii despre modul de organizare
oferta c?tig?toare
numele ofertantului declarat c?tig?tor
- Auditarea procesului de achizi?ie public?
- Diseminarea bunelor practici in procesul de achizitii publice: descrierea produselor, func?ionalit??i import-export , forum, ierarhic, structur? a utilizatorilor pe baz? de roluri;
PENTRU MAI MULTE INFORMATII – AICI
Arhitectura sistemului
- Sistemul Electronic de Achizi?ii Publice este un sistem integrat, construit ntr-o arhitectur? de nalt? disponibilitate. Infrastructura de sistem poten?eaz? func?ionalit??ile implementate n cadrul portalului SEAP:
- Arhitectur? de nalt? disponibilitate
- Suport? mii de utilizatori conecta?i simultan folosind autentificare bazat? pe certificate digitale (10.000 de utilizatori concurenti)
- Caracteristici de securitate avansat?
- Solu?ie deschis?, flexibil?, scalabil?, capabil? de interfa?are cu alte sisteme